fbpx
Integritetspolicy

I vår integritetspolicy nedan beskriver vi bland annat syftet med vår hantering av personuppgifter, vilka uppgifter vi hanterar och vilka som berörs samt dina rättigheter.

För dig som kandidat eller anställd eller referensperson

Varför/syfte

Inom ramen för vår verksamhet får vi tillgång till en rad personuppgifter som du har lämnat till oss eller som vi inhämtat från tredje part. Behandlingen av uppgifterna är viktiga för vår verksamhet och berättigas av och behandlas för:

  • kommunikation och att kunna sköta administration i relation till dig.
  • rekryteringsprocesser där du kan vara en aktuell kandidat.
  • konsultverksamheten där du kan vara aktuell för ett visst uppdrag eller som anställd.
  • eventuella ärenden kring diskriminering, tvister och reklamationsärenden.

Personuppgifterna främjar dina möjligheter till anställning, karriärutveckling och att ta del av jobberbjudanden.

Vilka uppgifter hanteras och vilka berörs?

Balkefors & Ponsiluoma behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig för verksamheten och för de ovan angivna områdena.

Kandidater – uppgifter som hanteras

Namn, personnummer, kontaktuppgifter, CV och personbrev, betyg, intyg, ev. fotografi, anteckningar från intervjuer, resultat från olika tester, uppgifter från bakgrundskontroll (kreditupplysning och utdrag ur belastningsregistret), uppgifter från referenspersoner samt korrespondens mellan dig och Balkefors & Ponsiluoma.

interimkonsulter – uppgifter som hanteras

Namn, personnummer, kontaktuppgifter, CV och personbrev, betyg, intyg, ev. fotografi, anteckningar från intervjuer, resultat från olika tester, uppgifter från bakgrundskontroll (kreditupplysning och utdrag ur belastningsregistret), uppgifter från referenspersoner samt korrespondens mellan dig och Balkefors & Ponsiluoma.

Referenspersoner – uppgifter som hanteras

Namn och kontaktuppgifter samt yrkesrelation till aktuell kandidat.

Samtycke

Kandidater: Vi inhämtar samtycke från dig som kandidat via Recruto.

Interimkonsulter- vi inhämtar samtycke från dig via konsultavtalet.

Referenspersoner: Behandlingen av uppgifterna stödjer sig på vårt berättigade intresse av att kunna kontakta kandidaters referenser för att säkerställa grundliga rekryteringsprocesser och urval.

Överföring av personuppgifter till kund

Om du som kandidat bedöms relevant för en tjänst eller ett uppdrag kan dina personuppgifter komma att presenteras till kund.

Skyddet för dina personuppgifter

En rad säkerhetsåtgärder gör att behandlingen av dina personuppgifter sker på ett säkert sätt. Vi använder oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bl.a. brandväggar och lösenordsskydd enligt standard. Enbart tjänstemän på Balkefors & Ponsiluoma med behörighet i datasystemen äger tillgång till uppgifterna. Lösenord för access i systemen byts ut flera gånger per år. Samtliga tjänstemän på Balkefors & Ponsiluoma har genomgått utbildning i nya förordningen kring hantering av personuppgifter och processer för hantering av personuppgifter ses löpande över under ledning av processansvarig.

Gallring

Uppgifterna lagras så länge det är relevant och tjänar sitt syfte för aktuell tjänst eller framtida karriärmöjligheter eller till dess du begär att inte längre finnas med. Se punkten nedan om dina rättigheter som registrerad.

Dina rättigheter som registrerad

Du kan när som helst kontakta oss om du har frågor kring dina uppgifter, vill ha tillgång till dessa alternativt om du vill komplettera eller rätta uppgifterna. Du har även rätt att radera personuppgifterna som vi behandlar om dig ifall uppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet de samlades in för och förutsatt att det inte finns legala skyldigheter som hindrar oss att radera dem. Du har alltid rätt att återkalla ett samtycke genom att meddela oss att du inte längre godkänner fortsatt behandling av personuppgifter.

Kontakta oss via mailadress [email protected]

Meny